Vecāku līdzfinansējums – 15 euro mēnesī.

Profesionālās ievirzes izglītība (audzēkņiem, kuru deklarētā dzīves vieta atrodas citā pašvaldībā un ar to nav noslēgts līgums par savstarpējiem norēķiniem) – 71.53 euro (ar 01.02.2023.).

Norēķinu rekvizīti:
Nosaukums Jēkabpils novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000024205

AS „SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV87UNLA0009013130793

AS „Citadele banka”
kods: PARXLV22
konts: LV29PARX0001051430001

 AS „Swedbank”
kods: HABALV22
konts: LV75HABA0001401057077

 AS „Luminor Bank”
kods: RIKOLV2X
konts: LV22RIKO0002013192223