Jēkabpils Mākslas skolas kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanā

I. Vispārīgie jautājumi

 1. Kārtība nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus izglītības procesa īstenošanai klātienē no 2021.gada 1.septembra, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, ievērojot šādus pamatprincipus:
  1.1. informēšana;
  1.2. distancēšanās un ierobežojumi;
  1.3. higiēna;
  1.4. personas veselības stāvokļa uzraudzība.
 1. Kārība jāievēro visiem Jēkabpils Mākslas skolas darbiniekiem, skolēniem un skolēnu vecākiem/aizbildņiem.
  II. Informēšana
  2.1. Mākslas skola informē darbiniekus, skolēnus, vecākus/aizbildņus ar Jēkabpils Mākslas skolas kārtību piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanā, nosūtot informāciju Mykoob pastā un ievietojot informāciju skolas mājas lapā.
  2.2. Skolēniem ar slimības pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums u.c.) netiek ļauts piedalīties mācību stundās.
  2.3. Bērna vecākiem/aizbildņiem nekavējoties jāinformē skola vai klases audzinātājs par skolēnam konstatētu Covid-19 infekciju. Audzinātājs informē skolas administrāciju.
  2.4. Ja skolēnam slimības pazīmes tiek konstatētas mācību procesa laikā, pedagogs, kurš vizuāli diagnosticē slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), informē skolas vadību, ja viņas
  nav, tad dežurantu. Klasē esošais pedagogs vai dežurants nogādā skolēnu izolācijai paredzētā telpā – skolotāju istabā, informē vecākus/aizbildņus un saskaņo skolēna nokļūšanu mājās. Vecāki/aizbildņi informē ģimenes ārstu. Skolēns atgriežas skolā, uzrādot ārsta zīmi par veselības stāvokli.
  2.5. Ja skolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums u.c.), darbinieks informē direktoru, dežurantu, direktora vietniekus, pārtrauc pienākumu veikšanu un dodas mājās. Darbinieks sazinās ar savu ģimenes ārstu un vienojas par turpmāku ārstēšanu.
  2.6. Skolas vadībai, lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu izglītības pakalpojumu sniegšanu, ir tiesības pieprasīt un apstrādāt no laboratorijas, no izglītojamā vai no nodarbinātā iegūto informāciju par vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta esamību vai apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.
  2.7. Lietvede kontrolē darbinieku, izglītojamo testu rezultātus.
  2.8. Mācību īstenošanas vietās (Atašienē, Aknīstē, Zasā) pedagogi ziņo skolas lietvedei par veselības izmaiņām.
  2.9. Testu rezultātus apkopo skolas lietvede, informē direktoru. Direktors informē vecākus, vecāku aizbildņus, pašvaldību par testa rezultātiem, kas var apdraudēt mācību procesu klātienē.
  III. Distancēšanās
  3.1. Vietās, kur tas ir iespējams, jāievēro divu metru fiziska distance.
  3.2. Skolēni no kabineta uz kabinetu pārvietojas, ievērojot distanci no citu klašu skolēniem un izvēloties mērķtiecīgāko virzienu.
  3.3. Koplietošanas telpās (gaiteņos, tualetēs, ēdnīcā u.c.) aizliegta drūzmēšanās un pulcēšanās, jālieto sejas maskas.
  IV. Higiēna
  4.1. Ierodoties skolā, pie ieejas katram jādezinficē rokas.
  4.2. Katram jāievēro personīgā higiēna. Atbilstoši higiēnas prasībām, bieži un pareizi jāmazgā rokas.
  4.3. Dežurantam un pedagogiem regulāri jāvēdina klašu un koplietošanas telpas.
  4.4. Klātienes mācību laikā iekštelpās visiem, izņemot darbiniekus un skolēnus ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, jālieto mutes un deguna aizsegs – medicīniskā vai auduma maska. Izņēmums, kad tas nav iespējams veselības problēmu dēļ (jāuzrāda ģimenes ārsta izziņa).
  4.5. Koplietošanas telpās (gaiteņos, garderobēs, tualetēs u.c.) sejas maska jānēsā visiem.
  4.6. Tehniskie darbinieki veic regulāru telpu uzkopšanu, izmantojot dezinfekcijas līdzekļus.
  V. Personas veselības stāvokļa uzraudzība
  5.1. Personīgā atbildība, lai neaplipinātu citus, – pie mazākajām slimības pazīmēm (drudzis, klepus, iesnas, slikta pašsajūta, elpas trūkums, galvas sāpes u.c.) jāpaliek mājās.
  5.2. Ja skolēnam, darbiniekam vai kādam no viņu mājiniekiem konstatēta saslimšana ar Covid-19 vai arī parādās saslimšanas pazīmes, nekavējoties jāsazinās ar ģimenes ārstu, konsultējoties par tālāko rīcību, un jārīkojas atbilstoši SPKC epidemioloģiskajiem norādījumiem. Vecākiem informēt klases audzinātāju, darbiniekiem – direktoru.
  5.3. Ikviens skolēns un darbinieks regulāras kontroles un drošas vides uzturēšanas skolā nolūkā aicināts regulāri nodot valsts apmaksāto siekalu testu. Nevakcinētajiem skolēniem un darbiniekiem, kā arī pārslimojušajiem, kam beidzies sertifikāta derīguma termiņš, tas jādara obligāti.
  5.4. Maskai jābūt līdzi katru dienu, tai jābūt iesaiņotai atbilstoši higiēnas prasībām. Darbinieki un skolēni iepriekšminētajās situācijās lieto sejas masku.
  5.5. Īpašus piesardzības pasākumus jāveic riska grupām (personas ar hroniskām elpceļu u.c. saslimšanām), sekojot līdzi savam veselības stāvoklim, ievērojot profilakses pasākumus.
  5.6. Katram darbiniekam iepazīties un ievērot 09.06.2020. Ministru kabineta noteikumus Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, sekot līdzi grozījumiem ar noteiktajām izmaiņām.
  Kārtība ir apspriesta 24.08.2021. kopsapulcē ar skolas darbiniekiem.
  Direktors Z.Bārbals

Dokuments: Jēkabpils Mākslas skolas kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanā