Grozījumi MK noteikumos Nr 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

 GROZĪJUMI MINISTRU KABINETA NOTEIKUMOS NR. 360

2021. gada 27. maijā Ministru kabinetā tika veikti grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.360) (http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40502762; https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai):

– no 14.jūnija ir atļauts rīkot bērnu nometnes klātienē ievērojot noteiktas prasības. Tiks izstrādātas Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem noteiktās prasības.

·         Iestājpārbaudījumi

–          Profesionālās vidējās izglītības pakāpē jāievēro MK noteikumu Nr.360 32.2.13.punktā noteiktās prasības par iestājpārbaudījumu un Covid – 19 testu [1];

–          Profesionālās ievirzes izglītības programmā tiek organizēts vispārējās fizioloģiskās piemērotības un muzikālo dotību pārbaudījums bez Covid-19 testa, ievērojot, ka pēc iespējas pārbaudījums tiek organizēts individuāli,  ārtelpās, maksimāli īsu laika periodu, personālam izmantojot mutes un deguna aizsegus, ievērojot divu metru distanci un citas higiēnas prasības.

·         APLIECĪBAS UN IZLAIDUMI

Ārtelpās drīkst rīkot pasākumu līdz 40 personām izglītības dokumenta izsniegšanai, vienlaikus nodrošinot, ka pasākuma ilgums nepārsniedz divas stundas, un klātesošie lieto mutes un deguna aizsegus, ja nav iespējams ievērot divu metru distanci. Izglītojamā pavadošās personas vienas mājsaimniecības ietvaros pasākuma laikā var atrasties atstatus no izglītojamiem un izglītības iestādē nodarbinātiem. Izglītības iestāde nodrošina epidemioloģisko drošības prasību ievērošanu pasākuma norises vietā.