JĒKABPILS MĀKSLAS SKOLA ir Jēkabpils novada pašvaldības iestāde. Skola atrodas Latvijas Republikas Kultūras ministrijas pakļautībā. Skola dibināta, pamatojoties uz Jēkabpils rajona Tautas deputātu padomes valdes 1993.gada 1. decembra lēmumu Nr.360 un Jēkabpils rajona Tautas deputātu padomes valdes 1993. gada 21.decembra lēmumu Nr.242. Skola darbību uzsāka 1993.gada 1.oktobrī, skolas direktors ir Ziedonis Bārbals.

Izglītības iestāde akreditēta līdz 2025. gada 19. maijam (akreditācijas lapas Nr. AI 12366). Mākslas skolā var apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla” (programmas kods 20V 211001, licence Nr. P-15188, izdota 2017.gada 7.martā). Programmas īstenošanas ilgums seši gadi, 2455 stundas.

Skolas finansējumu veido: valsts budžeta dotācija, pašvaldības finansējums un vecāku līdzfinansējums. Maksa par mācībām mākslas skolā ir 15 EUR mēnesī. Jēkabpils novada pašvaldība sniedz atbalstu Jēkabpils novadā deklarētiem bērniem, ja ir Jēkabpils Sociālā dienesta izziņa par atbilstību par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, ja ir Jēkabpils Bāriņtiesas izziņa, ka bērns ir bārenis vai palicis bez vecāku aizgādības, ja ir Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģemenes karte”, sedzot mācību maksu pilnībā, kā arī 50% apmērā, ja skolu apmeklē 2 vai vairāki bērni no vienas ģimenes.

Skolas darbs tiek organizēts atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Skolas pamatvirziens ir izglītojoša darbība. Skolas darbības pamatmērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mākslas izglītības pamatzināšanas un prasmes mākslā un sagatavotu audzēkņus mākslas profesionālās vidējās izglītības programmas apguvei.

Mākslas skolā iespējams apgūt šādus mācību priekšmetus: zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, veidošanu, mākslas valodas pamatus, darbs materiālā (tekstilmāksla, stikla apgleznošana, kokapstrāde, datorgrafika, lietišķā grafika, keramika, zīda apgleznošana u.c.).

1.klasē audzēkņus uzņem no 8-9 gadu vecuma. Iestājeksāmeni uzņemšanai mākslas skolā notiek augusta mēneša beigās, kā arī mākslas skolā var iestāties visa septembra garumā, ja 1.klasēs ir vieta. Skolā darbojas arī sagatavošanas klase, kurā sagatavo audzēkņus 1.klasei, tajā uzņem bērnus no 5 gadu vecuma.

Mākslas skola piedalās dažādos vietējos un starptautiskos konkursos, kuros audzēkņi gūst godalgotas vietas. Katra mācību gada beigās jūnija sākumā notiek prakse-plenērs, kurā 3.-5.klašu audzēkņi ar saviem pedagogiem dodas ārpus skolas telpām, lai zīmētu, gleznotu dabā un pilsētvidē.

Skolas pastāvēšanas gados par skolas absolventiem kļuvuši 814 audzēkņi. Skolu beidzot, audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību. Mākslas skolas absolventi var turpināt mācības mākslas virzienos visās Latvijas mākslas vidusskolās: Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā, Nacionālā Mākslu vidusskolā, Rēzeknes

Mākslas un dizaina vidusskolā, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules skola u.c.

Izglītības iestādes pedagogi un audzēkņi regulāri organizē izstādes skolā un novadā, konkursus, netradicionālās modes skates un tikšanās ar māksliniekiem.