Par grozījumiem MK Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

2021. gada 18. maijā Ministru kabinetā tika veikti grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” kuri paredz, ka no 20. maija:

https://likumi.lv/ta/id/323292

·         ārtelpās vienas klases (grupas, kursa) izglītojamiem (ne vairāk kā 20 personām grupā) pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē var īstenot ne vairāk kā piecas formālās izglītības programmu nodarbības no attiecīgajā nedēļā paredzēto nodarbību skaita;

APLIECĪBAS UN IZLAIDUMI

Ņemot vērā spēkā esošo normatīvo regulējumu[2], profesionālās ievirzes izglītības apliecību izsniegšanu un izlaidumu pieļaujams organizēt kā mācību procesa noslēgumu, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības – ārtelpā līdz 20 izglītojamajiem vai iekštelpās – individuāli.

Audzēkņu uzņemšana

Profesionālās ievirzes izglītības programmā

VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA

Audzēkņu uzņemšana

UZŅEM MĀKSLAS SKOLĀ NO 8 GADU VECUMA

UZŅEMŠANAS PĀRBAUDĪJUMI

11. JŪNIJĀ, PLKST. 16.00 – 19.00

DAMBJA IELĀ 19

Lasīt tālāk