Par grozījumiem MK Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

2021. gada 29. aprīlī Ministru kabinetā tika veikti grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

https://likumi.lv/ta/id/315304

https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/izglitiba-un-sports/macibu-procesa-organizesana

No 2021. gada 1. maija:

·         PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBĀ

Profesionālās ievirzes izglītībasprogrammu apguvi īsteno attālināti,izņemot klātienē:

o   nodarbības ārtelpās vienas klases (grupas, kursa) izglītojamiem (ne vairāk kā 10 personu grupās) – ne vairāk kā piecas nodarbības no attiecīgajā nedēļā paredzēto nodarbību skaita

o   individuālās konsultācijas* izglītojamiem, kuriem 2021. gada pirmajā pusgadā paredzēts kārtot noslēguma pārbaudījumus un iegūt atbilstošu profesionālo izglītību

o   individuālās nodarbības* tikai drošajās pašvaldībās, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu

*Individuālo klātienes konsultāciju/nodarbību norise organizējama atbilstoši izglītības iestādē noteiktajai kārtībai.

Kopējās vadlīnijas drošības nosacījumu ievērošanai:

·         konsultācijas notiek tikai pēc pedagoga aicinājuma, vienam pedagogam nepārsniedzot 10 konsultācijas nedēļā

·         konsultācija/nodarbība ilgst ne vairāk kā 40 minūtes

·         konsultācijas/nodarbības laikā pedagogs un izglītojamais lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci

·         tiek lietoti roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļi

·         telpas tiek pastiprināti vēdinātas pēc katras konsultācijas

·         skola nodrošina, ka izglītojamais nenonāk saskarsmē ar citiem izglītojamiem (tai skaitā ierodoties izglītības iestādē uz konsultāciju/nodarbību un dodoties prom)

·         konsultācijas/nodarbības drīkst īstenot vienlaikus diviem vai vairāk izglītojamiem, ja viņi ir no vienas mājsaimniecība

Distancēšanās nodrošināšanai publiskās iekštelpās un ārtelpās ievēro divu metru fizisku distanci, izņemot profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmu apguvi vienas grupas vai kursa ietvaros šādās jomās – teātra māksla, balets, deja, dziedāšana, kolektīvā muzicēšana (orķestris)

Mutes un deguna aizsegus lieto publiskās ārtelpās, vietās, kur ir intensīva cilvēku plūsma, un publiskās iekštelpās, tai skaitā darbavietās, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu.