No 2021. gada 7. aprīļa:

INTEREŠU IZGLĪTĪBĀ (kultūrizglītības jomā)
Interešu izglītības programmu apguvi īsteno attālināti, izņemot nodarbības klātienē ārtelpās vienas klases (grupas) izglītojamiem (ne vairāk kā 10 personu grupās).

Kopējās vadlīnijas drošības nosacījumu ievērošanai:

  • konsultācijas notiek tikai pēc pedagoga aicinājuma, vienam pedagogam nepārsniedzot 10 konsultācijas nedēļā
  • konsultācija ilgst ne vairāk kā 40 minūtes
  • konsultācijas laikā pedagogs un izglītojamais lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci
  • tiek lietoti roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļi
  • telpas tiek pastiprināti vēdinātas pēc katras konsultācijas
  • skola nodrošina, ka izglītojamais nenonāk saskarsmē ar citiem izglītojamiem (tai skaitā ierodoties izglītības iestādē uz konsultāciju un dodoties prom).
  • konsultācijas drīkst īstenot vienlaikus diviem vai vairāk izglītojamiem, ja viņi ir no vienas mājsaimniecība


Distancēšanās nodrošināšanai publiskās iekštelpās un ārtelpās ievēro divu metru fizisku distanci, izņemot profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmu apguvi vienas grupas vai kursa ietvaros šādās jomās – teātra māksla, balets, deja, dziedāšana, kolektīvā muzicēšana (orķestris)
Mutes un deguna aizsegus lieto publiskās ārtelpās, vietās, kur ir intensīva cilvēku plūsma, un publiskās iekštelpās, tai skaitā darbavietās, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu.


Mutes un deguna aizsegu drīkst nelietot personas, instrumenta spēles, vokālās vai dejas mākslas izglītības apguves procesā, ja personām pēdējo 72 stundu laikā pirms nodarbības ir veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs. Covid-19 testu var neveikt personas, kas dokumentāri var pierādīt, ka pēdējo triju mēnešu laikā bijušas inficētas ar SARS CoV-2 un vairs nerada inficēšanās risku apkārtējiem.
Ja izglītības iestādei, izglītības iestādes izglītojamam vai nodarbinātajam Slimību profilakses un kontroles centrs noteicis obligātus pretepidēmijas pasākumus, izglītības iestāde par šo faktu un turpmāko rīcību nekavējoties informē Izglītības kvalitātes valsts dienestu.


Ņemot vērā augstos Covid-19 infekcijas saslimšanas rādītājus, katras izglītības iestādes un tās dibinātāja kompetencē ir atbildīgi izvērtēt riskus klātienes nodarbību un individuālo konsultāciju organizēšanai!
Par mācību procesa organizāciju, tās maiņu izdodams izglītības iestādes vadītāja rīkojums un informējami izglītojamie un vecāki.