Par grozījumiem MK rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

2021. gada 26. februārī Ministru kabinets veica grozījumus rīkojumā Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

Ministru kabineta 2021. gada 26. februāra rīkojums Nr. 129 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu””. https://likumi.lv/ta/id/321345

Grozījumi paredz atļaut rīkot individuālās konsultācijas klātienē PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU BEIDZĒJIEM, kuriem 2021. gada pirmajā pusgadā paredzēts kārtot noslēguma pārbaudījumus un iegūt atbilstošu profesionālo izglītību.

Individuālo klātienes konsultāciju norise organizējama atbilstoši izglītības iestādē noteiktajai kārtībai. Kopējās vadlīnijas drošības nosacījumu ievērošanai:

·         konsultācija ilgst ne vairāk kā 40 minūtes

·         konsultācijas laikā pedagogs un izglītojamais lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci

·         tiek lietoti roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļi

·         telpas tiek pastiprināti vēdinātas pēc katras konsultācijas

·         skola nodrošina ienākošo un izejošo audzēkņu plūsmu, lai novērstu savstarpējo kontaktu.

Mutes un deguna aizsegu drīkst nelietot audzēkņi pūšaminstrumentu spēles, dziedāšanas un dejošanas individuālo konsultāciju laikā, ja pēdējo 72 stundu laikā pirms konsultācijas viņiem ir veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs.