Informācija audzēkņiem un vecākiem!

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību aktualitātēm saistībā ar 2020. gada 27. oktobrī veiktajiem MK noteikumu Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” grozījumiem, kuri stājas spēkā 2020. gada 30. oktobrī.
Grozījumi paredz:


27.5 No 2020. gada 17. oktobra līdz 2020. gada līdz 13. novembrim interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve notiek attālināti vai klātienē tikai individuāli (izņemot personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā) vai tikai vienas grupas, klases vai kursa izglītojamiem, kuri vienlaikus nav citu dažādu grupu, klašu vai kursu izglītojamie (izņemot sporta un izglītības iestādes, kurās vienlaikus ar vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu īsteno arī profesionālās ievirzes izglītības programmu). Amatiermākslas un citi mākslinieciskie kolektīvi (tai skaitā kori, orķestri, tautas mūzikas ansambļi, deju un citi tautas mākslas kolektīvi) mēģinājumu procesu īsteno attālināti vai klātienē tikai individuāli (izņemot personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā). Minēto izglītības programmu apguvē un mēģinājumu procesos nerīko aktivitātes un publiskus un privātus pasākumus (tai skaitā nedodas uz citu pašvaldību administratīvajām teritorijām), kuros piedalās izglītojamie un personas no citas grupas, klases, kursa vai kolektīva.