Jēkabpils Mākslas skolas “Iekšējās kārtības noteikumi”

Saite uz “Jēkabpils Mākslas skolas IEKŠĒJIE NOTEIKUMI “Piesardzības pasāumu īstenošanas un mācību procesa organizēšanas kārtība Covid-19 infekcijas izplatības laikā”

Jēkabpils Mākslas skolas “Pielikums pie Iekšējās kārtības noteikumiem Vecākiem un audzēkņiem

2020.gada 25.augustā

Piesardzības pasākumi skolas mācību procesa nodrošināšanā saskaņā ar MK 09.06.2020. noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

1. Netiek pieļauta audzēkņu, darbinieku, vecāku, citu personu apmeklējums skolā, kuriem noteikta pašizolācija: mājas karantīna vai stingra pašizolācija.

2. Netiek pieļauti apmeklējumi audzēkņu, darbinieku, vecāku, citu personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm: augsta temperatūra, klepus, slikta pašsajūta. Vizuālu veselības novērošanu veic skolas norīkotās personas: klašu pedagogi, dežurants vai skolas direktors, direktora vietniece mācību darbā, saimniecības daļas vadītāja.

3. Ienākot skolā:

  • Skolas dežurants seko, lai tiktu dezinficētas rokas, kā arī regulē apmeklētāju plūsmu skolā. Skolā drīkst uzturēties tikai audzēkņi un pirmās klases un sagatavošanas klases vecāki. Vecāki var ienākt un uzturēties tikai skolas hallē, ievērojot distanci un visus piesardzības pasākumus;
  • Stundu laikā audzēkņu veselības vērojumus veic pedagogs.
  • Ja ir nepieciešams atbildīgās personas var veikt temperatūras mērīšanu.
  • Atnākot ātrāk, uz mācību stundu vai sagaida vecākus jaunākās klases audzēkņi uzturās hallē vai koridorā ievērojot distancēšanos.

4. Darbiniekus kontrolē: direktors, saimniecības daļas vadītāja informāciju par konstatētajiem simptomiem, saslimšanu informē skolas lietvedi*.

Audzēkņus kontrolē: direktors, direktora vietniece mācību darbā, pedagogi, dežurants informāciju par konstatētajiem simptomiem, saslimšanu informē vecākus, veselības ārkārtas situācijā ziņo Neatliekamās palīdzības dienestiem.

*Informāciju par konstatētajiem simptomiem, saslimšanu reģistrē skolas lietvede, piesaka izmeklējumam uz Covid-19, sazinoties ar Neatliekamās palīdzības dienestu, nosūtot uz e-pastu uz adresi civid.iestades@nmpd.gov.lv vai zvanot uz tālruni 67337095 (tālruņa darba laiks katru dienu no 8.00 līdz 18.00 informējot par darba vietu, adresi, izmeklējamo personu skaitu, atbildīgās personas kontakttālruni.

5. Pēc konstatētajiem simptomiem vai saslimšanas darbinieks darbā un audzēknis mācībās skolā var atgriezties tikai ar ārsta izziņu.

6. Ja audzēknim, darbiniekam atrodoties skolas telpās parādās akūtas elpceļu slimības pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi):

  • Izsniedz sejas masku skolas dežurants vai saimniecības daļas vadītāja.
  • Izolē atsevišķā telpā ( skolotāju istabā) dežuranta uzraudzībā, sazinoties ar audzēkņa vecākiem. Vecāki nekavējoties ierodas skolā un sazinās ar ģimenes ārstu un seko tā norādījumiem.

Grupveida saslimšanas gadījumā klasē atrodošais pedagogs ziņo vecākiem, atrodas klases telpās kamēr ierodas visiem vecāki. Pedagogs ziņo skolas vadībai, slimību profilakses kontroles centram SPKC reģionālajai slimnīcai, epidemiologi noteiks pretepidēmijas pasākumus.

Distancēšanās

1. Mācību klasē nedrīkst atrasties vairāk par klasē noteikto audzēkņu skaitu pēc klases žurnāla.

2. Starpbrīžos obligāti notiek telpu vēdināšana bez audzēkņu klātbūtnes.

3. Pedagogs atgādina par distancēšanos klasē un starpbrīžos, audzēkņi tos ievēro.

4. Nav pieļaujama klasēs, vecāku, citu personu klātbūtne.

Jaunāko klašu un sagatavošanas klases vecāki uzturas tikai skolas hallē īslaicīgi, dežurants veic uzraudzību, ievērojot visus piesardzības pasākumus.

Apmeklētāji ievēro dežuranta prasības, pakļaujas iekšējās kārtības noteikumiem. Skolai nepiederošām personām ieiet skolā stingri aizliegts bez saskaņošanas ar skolas direktoru, direktora vietnieku mācību darbā, saimniecības daļas vadītājas, lietvedes. Nepakļaušanās gadījumā atbildīgajām personām tiesības izsaukt policiju, apsardzes dienestu.

5. Stundu starpbrīži nedublējās ar vecāko klašu audzēkņiem. Starpbrīžos audzēkņi uzturas hallē, koridoros, ar dežuranta atļauju skolas pagalmā, skolas teritorijā.

6. Mācību priekšmeti notiek tikai vienā klasē nemainoties pedagogiem mācību klasēs.

7. Pedagogs seko katra audzēkņa veselības stāvoklim, nepieciešamības gadījumā ziņo vecākiem telefoniski, rīkojas atbilstoši iekšējās kārtības noteikumiem.

8. Audzēkņi stundu laikā izmanto tikai personīgos mācību materiālus, vai pedagogs katram audzēknim izsniedz skolas materiālu un seko, lai tas nebūtu par koplietošanas materiālu, nedalītos savstarpēji ar mācību materiāliem un piederumiem.

Personīgās higiēnas un profilakses pasākumi

1. Skolas telpās bieži un rūpīgi mazgāt rokas siltā ūdenī ar ziepēm īpaši pēc tualetes apmeklējuma.

Ienākot skolas telpās obligāti dezinficēt rokas, sekos dežuranta norādījumiem, obligāti tos ievērot!

Dezinfekcijas šķīdumi atrodas ieejot skolā, tualetēs, mācību klasēs un koplietošanas telpās – skolotāju istabā un bibliotēkā.

Roku mazgāšanai izmantot šķidrās ziepes. Dezinfekcijas šķīdumus nelieto sejas tīrīšanai.

Roku nosusināšanai tualetēs izmantot vienreizējās papīra salvetes.

2. Uz skolu līdzi ņemt tikai mācību stundai nepieciešamos piederumus. Skolā iespējams mazākajām klasēm 1.-4. kl. atstāt mācību piederumus hallē  atvilktnēs ar savu vārdu, uzvārdu. Vecākajām klasēm 5.-6. kl. mācību piederumus glabā atsevišķās mācību telpās. Klašu audzinātāji pārrauga šo kārtību.

3. Līdzi jāņem: obligāti savu dvielīti roku slaucīšanai, krūzīti ūdens lietošanai, tikai nepieciešamie mācību piederumi.

4. Pilnīgi aizliegts līdzi ņemt un skolā turēt nepiederošas lietas: braucamrīkus, velosipēdus, tos var turēt pieslēgtus ārpus telpām novietnē skolas pagalmā.

5. Uz stundām censties ierasties laicīgi, pirms stundām uzkavēties tikai skolas hallē, koridorā, ievērojot distance, lieki nestaigāt pa skolu.

6. Mācību klasēs atrodas speciālie šķīdumi virsmu tīrīšanai, kurus lieto galda virsmu, telefonu, datoru, piederumu tīrīšanai.

7. Sliktas pašsajūtas gadījumā griezties pie klases pedagoga, dežuranta, skolas vadības.

8. Lai sazinātos ar vecākiem audzēkņi nepieciešamības gadījumā var griezties pie dežuranta, pedagoga, skolas vadības (slikta pašsajūta, izlādējies telefons vai citādi).

9. Iesniedzot izziņu no ģimenes ārsta stājoties skolā, uzsākot jauno mācību gadu apliecina par veselības stāvokli, vai nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušām, kontaktpersonām.

Telpu un aprīkojuma uzkopšanas pasākumi

1. Pēc nodarbībām pedagogs notīra lietotās virsmas, piederumus, dezinficē izmantojot 70% spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekļi.

Visās mācību klasēs pieejami dezinfekcijas līdzekļi.

Pedagogi veic telpu vēdināšanu katru starpbrīdi, audzēkņi atrodas starpbrīdī koridorā, zālē, skolas teritorijā.

Saslimšanas gadījumā, aizdomu gadījumā tiek visi reģistrēti speciālā žurnālā, atrodas pie dežuranta, uzskaiti veic lietvede.                 

Mācību procesa īstenošanas modeļi

1. Mācību stundu sākums un beigu laiks būs dažāds klasēm, pedagogs noteiks starpbrīžus, kopēji stundu zvani uz stundu un starpbrīži nebūs, nedublēsies.

2. Katrai klasei mācību stundas notiek vienā mācību klasē pie viena pedagoga. Mazinot pārvietošanos starp mācību telpām.

3. Savlaicīgi tiek modelētas mācības pēc situācijas, izsludinās pašvaldība izvērtējot situāciju.

  • A – Mācības notiek klātienē skolas mācību telpās, ievērojot visus piesardzības pasākumus.
  • B – Daļa audzēkņu būs klātienē, daļa pašizolācijā mājās. Uzdevumus varēs skatīt skolas mājas lapā katrā mācību priekšmetā. Konsultācijas ar pedagogu, darbu attēli tiek sūtīti uz pedagogu e-pastiem vai WhatsApp konkrētam pedagogam ievērojot mācību stundu laikus: no plkst.14:00-19:30;
  • C – Mācības nodrošinātas attālināti visām klasēm. Uzdevumus varēs skatīt skolas mājas lapā katrā mācību priekšmetā. Konsultācijas ar pedagogu, darbu attēli tiek sūtīti uz pedagogu e-pastiem vai WhatsApp konkrētam pedagogam ievērojot mācību stundu laikus: no plkst.14:00-19:30

4. Attālinātai mācību programmas apguvei pedagogiem ir izstrādātas mācību priekšmetu tēmas prezentāciju formā, kā arī sagatavoti uzdevumi word dokumentā ar tēmas, uzdevumu gaitu, piemēriem, sasniedzamo rezultātu, vērtējumu.

5. Programmas apguvē tiek ņemta vērā esošā situācija, pedagogu radošā pieeja jaunām metodēm un jauniem tēmu risinājumiem. Visi pedagogi ir guvuši pieredzi mācību darbā attālināti.

6. Lūgums vecākus informēt vadību, klašu audzinātājus, priekšmetu pedagogus par saziņas iespējām.

7. Ja skola pāries uz daļēju vai pilnīgu izolāciju, vai slimības gadījumā nebūs audzēknim iespēja apmeklēt skolu, tad audzēkņu mācību darbus varēs iesniegt skolā klātienē darba dienās no plkst.14.00-18.00, pirms tam tos nofotografējot un atsūtot mācību priekšmeta skolotājam uz e-pastu vai WhatsApp, ja darbosies C – apmācības modelis vai B- apmācības modelis, daļēja apmācība atsevišķiem audzēkņiem.

8. Vecāku ierosinājumi tiek sūtīti uz skolas e-pastu vai telefoniski ziņoti skolas vadībai.

Jēkabpils mākslas skolas direktors Z.Bārbals