Informācija par attālināto mācību procesu!

Ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (https://likumi.lv/ta/id/313191), ar kuru visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020.gada 14.aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, Latvijas Nacionālais kultūras centrs ir noteicis informāciju profesionālās kultūrizglītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās ievirzes programmas, par mācību procesa organizēšanu.
Laika posmā no 16.03.2020. – 20.03.2020. notiek plānotais skolēnu brīvlaiks, kura laikā izglītības iestāde sagatavosies turpmākam mācību procesa nodrošināšanai.
Sākot no 2020.gada 23.marta būs organizējams mācību process attālināti, t.i., audzēkņiem būs uzdodami patstāvīgie darbi, kas veicami līdz noteiktam laikam, nodrošinot mācību plāna izpildi saskaņā ar mācību priekšmetu programmām.

Par veicamajiem mācību uzdevumiem informācija tiks ievietota Jēkabpils mājas lapā jrms.lv
Uzdodot audzēkņiem patstāvīgi veicamos uzdevumus, tiks ieplānoti uzdevumu izpildes izvērtēšana atgriežoties skolā.
No 16.-20.martam konsultācijas audzēkņiem notiek telefoniski darba dienās no plkst.15.00-18.00 sazinoties ar priekšmetu skolotāju un/vai audzinātāju uz norādīto pedagoga telefona numuru. Šajā laikā skolotājs konsultē audzēkņus attālināti – telefoniski, e-pastā, internetā. Skolēni telefona numurus var izmantot tikai konsultācijām noteiktā laikā.

No 23.marta–14.aprīlim skolas mājaslapā būs atrodami uzdevumi katrai klasei mācību priekšmetos. Izpildītie darbi pēc atgriešanās skolā tiks vērtēti un liktas atzīmes. Pedagogi šajā laika posmā atrodas darba režīmā, konsultējot audzēkņus attālināti – telefoniski, e-pastā, internetā – darba dienās no plkst.15.00-18.00.
Aicinām par jautājumiem, kuri saistīti ar darba organizācijas formām un izglītības iestāžu iekšējiem normatīvajiem aktiem arī sazināties un konsultēties ar izglītības iestādes:
direktoru – Ziedoni Bārbalu, Tel.nr. 26 879 715 (plkst.9.00 – 17.00) vai
dir.vietnieci izglītības jomā – Sigiju Šķēli-Tomiņu, Tel.nr. 20 007 392 (plkst.14.00 – 18.00)

JĒKABPILS MĀKSLAS SKOLAS KLAŠU AUDZINĀTĀJI UN PEDAGOGI 2019./2020.māc.g. saziņai norādītie Tel.Nr.